ﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ

.

.

.

.

.

.

.

نبار ﻟﻌﻨﺘﯽ!!!

ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻓﺮ ﻣﯿﺸﻪ !

ﭼﯿﻪ ؟ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ؟!

برید از خدا بترسید ، ما ازوناش نیستیم !!!